Trivsel – til lærere og pædagoger

Målsætning

Med denne hjemmeside kan du bidrage til forbedring af trivsel for dine elever i skolen og samtidig bidrage til, at elevernes samlede trivsel kan blive bedre i hjemmet og i fritiden.

Undervisningsmaterialet er tilrettelagt, så det kan bruges i både danskfaget og i understøttende undervisning.

Materialet har hjemmel i §16a, Folkeskoleloven 2014, der fastlægger indholdet af den understøttende undervisning. ”Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke eleverne læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.” (vores markering).

Baggrund

Filmklip og undervisningsmateriale er udviklet til brug på 5.-10. klassetrin. Film og undervisningsmateriale er baseret på aktuel forskningsviden om trivsel, læring, didaktik og læringsledelse

Materialet er bygget op om antagelsen, at trivsel skabes som socialt samspil. Det antager, at lav trivsel skyldes tilfældigheder og fejltolkninger af egen praksis og andres meldinger blandt eleverne. Materialet viser, hvordan god praksis kan udfoldes og motivere eleverne til forbedring af egen opførsel og attitude i hverdagen og i samværet med hinanden.

Skolereformen har ikke kun tilført nye måder at organisere undervisning på i skolen og tilføjet understøttende undervisning til skoleskemaerne landet over. Der har været stor fokus på skolereformens vilje til at forøge elevernes udbytte af undervisning. ”Fra undervisning til læring” har lydt som slagord i den pædagogiske debat, der fulgte reformens implementering rundt om i landet.

Skolereformen står på to ben, der støtter hinanden. Målsætningen om øget faglig læring er sidestillet med forbedret trivsel i skolerne. Derfor indførte regeringen den nationale trivselsmåling, der er obligatorisk for alle folkeskoler.

Øget faglig udbytte forudsætter, at eleven er tryg i sine omgivelser og trives i klassen som læringsmiljø. Faglig læring og personlig trivsel hænger tæt sammen. Internationale undersøgelser viser, at Danmark har haft succes med indsatsen mod mobning i skolerne i løbet af de sidste ti år. For danske elever er der stadig langt op til toppen i internationale undersøgelser af trivsel i skolen.

Materialets indhold

Der er i alt 12 små film, som I kan benytte i undervisningen:

6 film tager et bestemt tema op og viser eleverne et almindeligt handlingsforløb og en alternativ måde at handle på (Frikvarter, Charlotte, Danne grupper, Højtlæsning, Ny bluse og Fortabt på Facebook)

2 film lader eleverne selv komme til orde om god trivsel og dårlig trivsel (Voxpop – trivsel og Voxpop – lærer)

2 film går tæt på livet af unge mennesker, der finder glæde og trivsel i deres eget liv (Sylvester og Mille)

2 film viser gode eksempler på trivsel i skolen (Klassepædagogen, en god løsning og Sylvesters historie)

Alle film har et tilhørende undervisningsmateriale, og hver film har en orientering om undervisningens forventede varighed, materialebehov og undervisningsformer.

Arbejdsformer

Materialet tilbyder både selvstændig fordybelse, gruppearbejde og klasserumsundervisning. Som lærer står det dig frit for at springe mellem forskellige film og justere i opgavesættet.

De færdige undervisningsforløb er bygget op som langsom progression. Først undersøges de andre elevers opførsel. Så laver de anbefalinger om god praksis i socialt samvær. Til sidst reflekterer eleverne over deres egen praksis.

Alle opgaver er tilrettelagt efter målsætningen om øget indsigt i egen praksis, så der i klassen skabes konstruktiv dialog om gode samværsformer og trygge læringsmiljøer.

Hvis det brænder på i arbejdet med dette materiale eller andre tilbud, så er det en god idé at have ”psykologisk førstehjælp” fra Hofgrefe klar i baghånden. Den findes i en udgave til børn og en udgave til unge. Læs mere her: hogrefe.dk

Muligheder for udvidelse

På internettet kan du finde en række materialer, der tilbyder mere specialiserede vinkler på forbedring af trivsel.

Der er tre overordnede områder, hvor arbejdet med trivsel kan udvides i skolen.

1) Registrering af trivsel

For at afklare klassens trivsel i sin helhed og enkeltelevers trivsel i klassen, kan du gøre brug af forskellige gratis og kommercielle produkter til at registrere og monitorere klassens trivsel. Et af de større spillere på markedet er klassetrivsel.dk , hvor du kan få en gratis prøveperiode, der dækker over det tidsrum, du typisk vil arbejde med vores trivselsmateriale.

2) Undervisningens tilrettelæggelse i klassen

På baggrund af forløbet kan du aftale med klasseteamet, hvordan I kan støtte god trivsel i klassen ved at justere på måden, der undervises. Sæt det som punkt på en dagsorden og tal om, hvordan I med fordel kan danne grupper, støtte inklusion og positiv social og personlig trivsel i klassen. Eventuelt kan klassen sende en repræsentant til teammødet og dermed opleve medindflydelse på undervisningens tilrettelæggelse.

3) Konkrete problemstillinger

Specialiserede indsatser i forhold til eksempelvis mobning, ensomhed, psykiske sårbarheder eller andre udfordringer kan også være meget givtige for klassens samlede trivsel. PPR-psykolog eller anden ressourceperson vil kunne give dig viden om de produkter, som passer godt til klassens konkrete udfordring og som skolen kan give dig adgang til. Det kan f.eks. være den digitale KAT-kasse på Cat Kit eller sig3ting på sig3ting

Eksempler på andet materiale

Du finder gode råd og opgaver om f.eks. kognitive vanskeligheder, PSTD og depression på Psykiatrifondens hjemmeside. Her kan du f.eks. sende eleverne i det ”Mentale Motionscenter” på Tænk dig stærk

I den gode trivsel findes ingen mobning. Der findes en del relevant materiale, film og guider om indsatser mod mobning, eksempelvis Sammen mod mobning eller Vi knækker mobbekurven.

Der er illustrative portrætfilm og andet materiale om unge og ensomhed på ungeogensomhed.info

Et nyt stor norsk og enkelt anvendeligt digitalt materiale om trivsel i klasseværelsen har både undervisningsmaterialer, baggrundsviden, idéer til forløb og meget andet. Det hedder Link (Livsmestring i norkse klasserom) og I finder det her. Meget mere om psykisk trivsel er samlet på hjemmesiden Hjelt til Hjelp, som I finder her.

Du kan finde materiale om håndtering af psykiske lidelser i dagligdagen i materialet ”Bryd Tavsheden” og du kan se en flot dokumentarfilm og materiale om tavshedens betydning her: Når tavsheden taler. På samme side kan du også finde film og materiale om unge og spil om penge (ludomani), unge og konflikthåndtering med mere.

Til de elever, der har et særligt behov for at forholde sig til egne følelser, giver blob-kortene fra SpecialPædagogisk Forlag gode teknikker til at træne emotionel kontakt og stabilitet. Se mere på s. 19 i deres katalog

Til de elever, der har et særligt behov for at træne indsigt i egen praksis, er der et spændende materiale, der henvender sig til elever med udfordringer på det sociale område. Se mere her

Vil du gerne arbejde med udvikling af elevernes personlige styrker, så er Styrkespillet fra Glæde&Børn et interessant og velafprøvet materiale. Se mere på: Glæde og børn

I indskolingen kan man endvidere samarbejde med engelskfaget og lege forståelse for følelserne ind i eleverne med de små ”Emotionelle Skumterninger” fra Lærmedstil. Se mere her

Når tryghed i klassen er en udfordring, har Red Barnet et velstruktureret materiale klar til brug på Børns Vilkår

1